Rada Polskich Mediów została powołana z inicjatywy redaktorek i redaktorów naczelnych w 2023 roku. Założyciele Rady podkreślają powszechne prawo do wolności słowa, przywiązanie do wartości konstytucyjnych, prawo do niezależnego i bezstronnego dziennikarstwa, przestrzeganie wysokich standardów redakcyjnych, znaczenie mediów informacyjnych w społeczeństwie demokratycznym, odpowiedzialność za przetwarzanie informacji i ich rozpowszechnianie oraz prawo społeczeństwa do informacji i wiedzy.

Cele i zasady działania Rady

Cele Rady

Rada Polskich Mediów działa w celu:

 • wspierania i podkreślenia roli wolności słowa jako fundamentu demokracji,
 • podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa,
 • nagradzania dziennikarzy i materiałów dziennikarskich,
 • samoregulacji redakcji i rynku mediów,
 • promocji i wspierania wolności słowa.

Obszary działania Rady

Rada Polskich Mediów realizuje swoje cele poprzez m.in.:

 1. promowanie wolności słowa, jakościowego dziennikarstwa, prawa obywatelek i obywateli do rzetelnej informacji,
 2. wypowiadanie się w sprawach ważnych dla wolności słowa, środowiska ludzi mediów, zmian prawnych w obszarach wolności mediów, dziennikarstwa i informacji,
 3. ochronę dobrego imienia dziennikarstwa i mediów,
 4. działania na rzecz edukacji medialnej młodzieży i dorosłych,
 5. podejmowanie inicjatyw samoregulacyjnych.

Członkostwo w Radzie

 1. Członkami Rady Polskich Mediów są redaktorki i redaktorzy naczelni polskich mediów społeczno-politycznych zajmujących się tematami ogólnokrajowymi i ich zastępcy oraz przedstawiciele organizacji mediów regionalnych i lokalnych.
 2. Pierwszy skład Rady stanowią członkowie założyciele, sygnatariusze niniejszego dokumentu powołującego Radę.
 3. Nowym członkiem Rady może zostać redaktorka lub redaktor naczelny lub ich zastępcy, którzy zostaną zaproszeni przez członkinię lub członka Rady, a jednocześnie żaden z członków Rady nie zgłosi umotywowanego merytorycznego sprzeciwu wobec zaproszenia.
 4. W przypadku sprzeciwu wobec zaproszenia członkostwo jest możliwe po rozpatrzeniu sprzeciwu przez Prezydium Rady i wycofaniu sprzeciwu lub wyrażeniu zgody przez 2/3 członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, likwidacji redakcji, uchwały podjętej przez 2/3 członków Rady na wniosek członka Rady oraz automatycznie sześć miesięcy po zakończeniu pracy na stanowisku redaktora naczelnego lub zastępcy redaktora naczelnego. Byli redaktorzy naczelni i zastępcy pozostający członkami Rady nie mają prawa głosu.

Struktura organizacyjna

 1. Organami Rady Polskich Mediów są Walne Zgromadzenie Rady i Prezydium Rady.
 2. Walne Zgromadzenie Rady odbywa się co najmniej raz w roku i dokonuje wyboru Prezydium Rady na dwuletnią kadencję, aktualizuje zasady przyznawanych Polskich Nagród Dziennikarskich, dokonuje zmian zasad działania i regulaminu Rady, przyjmuje sprawozdania Prezydium i wyznacza plany aktywności Rady oraz powołuje zespoły robocze.
 3. Prezydium złożone jest z Przewodniczącego Rady i od 2 do 8 Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarza Generalnego Rady. Członek Prezydium może być wybrany na maksymalnie dwie kadencje. Prezydium może zawiesić członka Prezydium w jego prawach i obowiązkach, w głosowaniu, na wniosek innego członka Prezydium, większością 2/3 głosów. Prezydium Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.
 4. Skład Prezydium Rady powinien być zróżnicowany ze względu na typ reprezentowanych mediów oraz grupy medialne.
 5. Prezydium Rady realizuje bieżące działania Rady, w szczególności opracowuje zasady przyznawania i organizacji Polskich Nagród Dziennikarskich, współpracy z innymi podmiotami i organizacjami oraz przedstawia je Radzie.
 6. Sekretarz Generalny Rady jest przedstawicielem wskazanym przez Press Club Polska i może być zmieniany przez Press Club Polska w trakcie kadencji. Sekretarz Generalny jest odpowiedziany za koordynację działań Prezydium i Walnego Zgromadzenia Rady. Adresem sekretariatu Rady jest adres biura Press Club Polska.
 7. Prezydium Rady może z grona innych członków Rady oraz spoza niego wybrać przedstawicieli lub pełnomocników do wskazanych spraw.
 8. Rada może być członkiem międzynarodowych organizacji skupiających rady mediów lub innych organizacji skupionych wokół wartości podzielanych przez członków Rady i realizujących cele Rady.

Głosowanie

 1. Rada podejmuje decyzje kolegialnie.
 2. Każda redakcja ma w głosowaniu jeden głos, nawet jeśli redakcję reprezentuje liczniejsze grono redaktorek i redaktorów.
 3. Ważnie podjęte decyzje obowiązują wszystkich członków Rady.
 4. W przypadku głosowania nad uchwałami, stanowiskami lub innymi wystąpieniami w imieniu całej Rady wymagana jest zwykła większość głosujących. W sprawach członkostwa 2/3 Rady.
 5. Grupa co najmniej 5 różnych redakcji może zgłosić sprzeciw wobec uchwały stanowiska lub innego wystąpienia Rady i wówczas nie jest ono poddawane głosowaniu.
 6. Prezydium i Przewodniczący Rady mogą wydawać oświadczenia i wystąpienia w imieniu Prezydium lub Przewodniczącego Rady z wyraźnym wskazaniem, że nie jest to wystąpienie w imieniu całej Rady.